BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Stadgar

Stadgar för Bygderådet i Hudiksvalls kommun

§ 1 Namn
Föreningens namn är Bygderådet i Hudiksvalls kommun. Föreningen är en ideell förening.

§ 2 Organ
Föreningens organ är årsstämma, styrelse, revisor och valberedning.

§ 3 Verksamhetsområde 
Föreningens verksamhetsområde omfattar Hudiksvalls kommun.

§ 4 Säte
Styrelsen har sitt säte i Hudiksvalls kommun.

§ 5 Syfte
Syftet med Bygderådet i Hudiksvalls kommun är att främja en långsiktig, positiv och hållbar lokal utveckling i hela kommunen, med huvudfokus på landsbygd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 6 Verksamhet
Bygderådet i Hudiksvalls kommun ska främja en lokal utveckling i Hudiksvalls kommun, dels genom egen verksamhet, dels genom samverkan med organisationen Hela Sverige ska leva och andra organisationer som främjar föreningens syfte.

§ 7 Finansiering
Verksamheten finansieras genom intäkter från medlemsavgifter, bidrag och uppdragsverksamhet.

§ 8 Medlemskap
Medlem kan lokal utvecklingsgrupp bli, som stödjer lokal utveckling i kommunen, ansluter sig till föreningen och dess stadgar, blir godkänd som medlem av styrelsen och betalar av årsstämman fastställd medlemsavgift.

Medlem, som inte följer stadgarna eller skadar föreningen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen med två tredjedels majoritet. Styrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg skriftligen ha underrättat berörd medlem och givit denna möjlighet att gå i svaromål. Uteslutningsbeslut kan överklagas till årsstämma, som kan upphäva uteslutningen med enkel majoritet. Medlemsavgift återbetalas inte till utesluten medlem.

§ 9 Stämma
Föreningens högsta beslutande organ är stämman.

Ordinarie stämma hålls före april månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

Extrastämma för visst angivet ärende ska hållas då styrelsen, revisor eller en femtedel av medlemmarna så begär. Extrastämma ska hållas inom fyrtio dagar från det att styrelse, revisor eller medlemmar så begärt. Minst trettio dagar måste passera mellan stämma och extrastämma.

Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning ska tillämpas i personval om någon så begär. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Rösträtt på stämma har medlem, som före stämman erlagt medlemsavgift.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på stämma har medlem, styrelse, revisor, valberedning och till styrelsen adjungerad person.

Kallelse till ordinarie eller extra stämma ska utfärdas av styrelsen senast trettio dagar i förväg.

Medlem ska kallas genom fysiskt brev eller elektroniskt medium. Föredragningslistan ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast fjorton dagar före stämman. Föredragningslistan ska uppta de ärenden som stämman har att behandla. Samtliga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före stämman.

Motionsrätt till stämman har medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda genom fysiskt brev eller elektroniskt medium senast tjugoen dagar före ordinarie stämma och senast tio dagar före extra stämma. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över inkommen motion.

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmofunktionärer
a.  stämmoordförande
b.  stämmosekreterare
c.  protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd 
4. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsansvarig
10. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
11. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
12. Val av ordförande
13. Val av ledamöter i styrelsen
14. Val av ersättare i styrelsen
15. Fastställande av antal revisorer och ersättare
16. Val av revisor och ersättare
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18. Val av valberedning och ordförande för valberedningen
19. Styrelseförslag
20. Motioner
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutning

§ 10 Styrelse
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan stämmorna. Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av stämman fattade beslut. 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare minst tre ledamöter samt minst en ersättare. Mandattiden för ledamot är två år, för ersättare ett år. Ordförande väljs för ett år. Mandattiden sträcker sig till och med ordinarie stämma. Ersättare har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen. Adjungerad har närvaro- och yttranderätt i styrelsen.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och eventuella andra funktionärer. Styrelsen beslutar om adjungeringar och delegationsordning. Styrelsen tillsätter eventuella arbetsutskott och kommittéer samt fastställer instruktioner för dessa. Styrelsen utser representanter i andra fora, där föreningen är representerad.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Styrelsen är beslutsför, då över hälften av ledamöterna, eller ersättare för dessa, är närvarande.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller en tredjedel av ledamöterna så begär. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Ordföranden kallar till sammanträde minst två veckor före sammanträdet. Kallelse och föredragningslista ska i god tid före sammanträdet skickas till styrelsens ledamöter och ersättare. Styrelsens möten ska protokollföras. Protokollen ska justeras av ordföranden och ytterligare minst en person.

Styrelsen kan hålla sammanträde per capsulam. Sammanträdet hålls då genom att ärendet med förslag till beslut skickas till styrelsens ledamöter och ersättare via elektroniskt medium. Om en tredjedel av ledamöterna motsätter sig att ärendet avgörs per capsulam, måste ärendet avgöras genom sammanträde där full interaktivitet mellan ledamöterna är möjlig.

§ 11 Revisor
Revisor granskar föreningens förvaltning.

Vid stämman väljs minst en revisor och minst en ersättare. Mandattiden är ett år och sträcker sig till och med nästa ordinarie stämma.

Revisorn ska till stämman avge berättelse över sin granskning av föreningens arbete med förslag till tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast sju dagar före stämman.

§ 12 Valberedning
Stämman utser en valberedning på minst en ledamot.

Mandattiden är ett år och sträcker sig till och med nästa ordinarie stämma.

Valberedningen ska före ordinarie stämma överlämna sitt förslag till styrelsen och medlemmarna på kandidater till styrelsen och revisorer. Valberedningen ska i sitt förslag eftersträva en jämn fördelning avseende geografi, kön och ålder.

§ 13 Firmateckning och räkenskaper
Föreningens firma tecknas av den eller de personer, inom eller utom styrelsen, som styrelsen förordnar.

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Föreningens räkenskaper ska föras i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen. 

Styrelsen ska före mars månads utgång överlämna föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse, som ska innefatta resultaträkning och balansräkning, samt övriga för revisionen erforderliga handlingar till revisorn.

§ 14 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att förslag till ändring upptagits i kallelsen till stämman och skriftligen tillställts medlemmarna.

Beslut om stadgeändring ska fattas av minst fyra femtedelar av de närvarande, röstberättigade vid en ordinarie stämma eller med minst två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade vid två på varandra följande stämmor, varav minst ett ska vara ordinarie.

§ 15 Upplösning
Om förutsättningarna för verksamheten upphör, ska styrelsen vidta åtgärder för att inställa verksamheten.

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor med minst ett års mellanrum. Vid varje stämma ska minst två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till den senare stämman får inte ske, förrän justerat protokoll från den första stämman föreligger.

Vid upplösning ska föreningens tillgångar fördelas i enlighet med föreningens syfte.

Stadgarna är antagna den 8 mars 2019 på konstituerande stämma med Bygderådet i Hudiksvalls kommun.

Sidan uppdaterad 17 maj 2023