BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Verksamhetsplan 2023

Bygderådet i Hudiksvalls kommun antog följande verksamhetsplan 2023 på styrelsemöte den 16 maj 2023.

Verksamhetsplan Bygderådet i Hudiksvalls kommun 2023

Syfte
Syftet med Bygderådet i Hudiksvalls kommun är enligt stadgarna § 5 Syfte att ”…främja en långsiktig, positiv och hållbar lokal utveckling i hela kommunen, med huvudfokus på landsbygd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.”

Vision
Bygderådet i Hudiksvalls kommun står bakom Hudiksvalls kommuns vision ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.” Detta betyder att 3000 fler än idag ska bo på landsbygden, utanför staden.

Bygderådet i Hudiksvalls kommuns vision är att Bygderådet ska vara den naturliga samverkanspartnern för dem som verkar för en aktiv, levande landsbygd i Hudiksvalls kommun.

Struktur
Kommunbygderådet bildades 2019, dels mot bakgrund av att utvecklingsgrupper och föreningar i bygderna har många gemensamma utmaningar och utvecklingsidéer som med fördel kan drivas samlat, dels mot bakgrund av att kommunen efterlyst en sammanhållande samarbetspart vad gäller landsbygdsfrågor. Det får dock inte innebära att direktdialog mellan lokala grupper och kommunen omintetgörs.

För att verka sammanhållande har bygderådets styrelse och övriga stämmovalda bred geografisk representation inom kommunen samt som adjungerad, kommunens stads- och landsbygdsutvecklare.

Verksamhet
Den övergripande verksamheten är enligt stadgarna § 6 Verksamhet att ”Bygderådet i Hudiksvalls kommun ska främja en lokal utveckling i Hudiksvalls kommun, dels genom egen verksamhet, dels genom samverkan med organisationen Hela Sverige ska leva och andra organisationer som främjar föreningens syfte.”

Konkret innebär det att:
Bygderådet ska agera i frågor av landsbygdsövergripande karaktär. Bygderådet företräder inte en enskild intressegrupp och agerar inte i dess tjänst.

 Bygderådet ska samordna övergripande principiellt viktiga frågor för samhällen/byar i Hudiksvalls kommun och därmed stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden.

Bygderådet ska samarbeta nära med framförallt kommunen, men också med andra offentliga instanser, i planerings- och utvecklingsfrågor. Detta i syfte att stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och samhällena/byarnas idéer och engagemang.

Bygderådet ska vara en aktiv brygga som underlättar tvåvägskontakt mellan landsbygdens organisationer och kommunen eller andra offentliga aktörer.

Bygderådet ska stimulera erfarenhetsutbyte mellan samhällen/byar på landsbygden.

Bygderådet ska bidra till att skapa förutsättningar dels för enskilda samhällens/byars arbete för dess utveckling, och dels för att enskilda samhällen/byar ska hitta forum för sina åsikter och behov till berörda instanser.

Bygderådet ska när intresse föreligger driva egna projekt eller på uppdrag genomföra externa projekt som ligger i linje med Bygderådets stadgar och verksamhetsplan.

Metod
Bygderådet är en samlande kraft och en möjliggörare för landsbygdsutveckling på lokal nivå. Arbetsmetoderna kommer att vara föremål för ständig utveckling och omvärdering.

Mer konkret ska Bygderådet i Hudiksvalls kommun:
eftersträva dubbelriktad, konstruktiv och transparent kommunikation, dialog och samverkan.
kunna ha en avvikande uppfattning i förhållande till kommun eller andra offentliga aktörer och med eftertryck driva sin linje.
vara lokala grupper behjälpliga i ärenden av teoretisk och formell karaktär

Prioriterade områden 2023
Bygderådets styrelse (som representanter för de lokala utvecklingsgrupper vi har som medlemmar) träffar kommunstyrelsens arbetsutskott inom ramen för Bygdeforum 4-6 ggr/år. Syftet från båda sidor är att få kännedom om, diskutera och ha möjlighet att påverka frågor som påverkar kommunen utanför staden. Under 2023 fortsätter vi att utveckla detta forum gemensamt.

Uppdatera plan för medlemsrekrytering samt förankring och kommunikation med Bygderådets nuvarande medlemmar. Detta är avgörande för att Bygderådet ska kunna företräda lokala utvecklingsgrupper i Bygdeforum och andra forum.

Under 2022 arrangerade Bygderådet och kommunen den första “Mötesplats för framtiden” för inspiration och erfarenhetsutbyte angående landsbygdsutveckling. Planen är att det ska bli en återkommande mötesplats.

Bevaka användning av kommunens nyligen framtagna beslutsverktyg för hållbarhetsbedömning där vi fått med det geografiska perspektivet/landsbygdsperspektivet.

Bevaka den statliga strandskyddsutredningens förslag som bör komma under året. Vi har tidigare yttrat oss och haft återkommande kontakter med utredningen.

Bidra konstruktivt i arbetet med att förverkliga Hudiksvalls strategi för besöksnäringen. Vi har medverkat i arbetet med att ta fram strategin men frågan är hur organisationen för genomförandet ska formas nu när både Visit Glada Hudik AB och föreningen Destination Glada Hudik är nerlagda.

Bidra i arbetet om hur vi tillsammans i kommunen ska uppnå Hudiksvalls kommuns vision om 50 000 invånare, varav hälften utanför staden, till 2050.

Ta fram en plan för i vilka sammanhang/forum Bygderådet ska finnas representerade under året.

Styrelsen tar del av Hela Sverige ska leva-projektet ”I Med och motvind” genom projektledare Jenny Breslin. Projektets syfte är att utgöra en neutral part där lokala vindkraftsetableringar diskuteras. Styrelsen vill veta hur denna tjänst kan vara relevant för Hudiksvall.

Utbildning angående hur de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – påverkar oss lokala utvecklingsgrupper ska genomföras. Medlemmarna bjuds in.

Bevaka frågor som dyker upp i omvärlden/på andras agendor som påverkar landsbygden i Hudiksvalls kommun.

Landsbygdsomvärldsbevakning och inspiration genom studieresa.

Antagen i styrelsen 2023-05-16