BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Årsstämma 18 april 2023

Välkommen på årsstämma med Bygderådet i Hudiksvalls kommun tisdagen den 18 april 2023 klockan 18.30. Stämman blir fysisk, i Näsvikens bygdegård, men möjlighet till digitalt deltagande.

Stämman kommer att avhandla sedvanliga punkter enligt föredragningslistan i stadgarna:
1.         Stämmans öppnande
2.         Val av stämmofunktionärer
       a.  stämmoordförande
       b.  stämmosekreterare
       c.  protokolljusterare tillika rösträknare
3.         Fastställande av röstlängd
4.         Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
5.         Fastställande av föredragningslista
6.         Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
7.         Föredragning av revisionsberättelsen
8.         Beslut om
       a.  fastställande av resultaträkning och balansräkning
       b.  dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsansvarig
10.       Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
11.       Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
12.       Val av ordförande
13.       Val av ledamöter i styrelsen
14.       Val av ersättare i styrelsen
15.       Fastställande av antal revisorer och ersättare
16.       Val av revisor och ersättare
17.       Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18.       Val av valberedning och ordförande för valberedningen
19.       Styrelseförslag
20.       Motioner
21.       Övriga ärenden
22.       Stämmans avslutning

Handlingar skickas ut till medlemmarna!

Vi serverar kaffe/te med smörgås. Det behövs ingen förhandsanmälan mer än om ni kommer mer än en person för organisationen.

För den som vill delta digitalt, kontakta Jan-Åke Malmqvist, mobil 070-390 40 10, e-post janake@dellencat.se!

Verksamhetsplan 2023
En viktig punkt på stämman blir diskussion om verksamhetsplan 2023. Den avgående styrelsen listar nedan ett antal punkter för diskussion på årsstämman och hantering av nya styrelsen. Medlemmarna är mycket välkomna att komma med ytterligare inspel på årsstämman.

• Bygderådets styrelse (som representanter för de lokala utvecklingsgrupper vi har som medlemmar) träffar kommunstyrelsens arbetsutskott inom ramen för Bygdeforum fyra till sex gånger per år. Syftet från båda sidor är att få kännedom om, diskutera och ha möjlighet att påverka frågor som påverkar kommunen utanför staden. Under 2023 fortsätter vi att utveckla detta forum gemensamt.  

• Uppdatera plan för medlemsrekrytering och förankring och kommunikation med Bygderådets nuvarande medlemmar. Detta är avgörande för att Bygderådet ska kunna företräda lokala utvecklingsgrupper i Bygdeforum och andra forum.

• Under 2022 arrangerade Bygderådet och kommunen för första gången “Mötesplats för framtiden” för inspiration och erfarenhetsutbyte angående landsbygdsutveckling. Planen är att det ska bli en återkommande mötesplats.

• Bevaka användning av kommunens nyligen framtagna beslutsverktyg för hållbarhetsbedömning, där vi fått med det geografiska perspektivet/landsbygdsperspektivet.

• Bevaka den statliga strandskyddsutredningens förslag som bör komma under året. Vi har tidigare yttrat oss och haft återkommande kontakter med utredningen.

• Bidra konstruktivt i arbetet med att förverkliga Hudiksvalls strategi för besöksnäringen. Vi har medverkat i arbetet med att ta fram strategin, men frågan är hur organisationen för genomförandet ska formas nu när både Visit Glada Hudik AB och föreningen Destination Glada Hudik är nerlagda.

• Bidra i arbetet om hur vi tillsammans i kommunen ska uppnå Hudiksvalls kommuns vision om 50 000 invånare, varav hälften utanför staden, till 2050.

• Ta fram en plan för i vilka sammanhang/forum Bygderådet ska finnas representerade under året.  

Redan beslutat av styrelsen:
• 16 maj 2023 ska styrelsen ta del av vindkraftsprojekt genom projektledare Jenny Breslin. Projektets syfte är att utgöra en neutral part där lokala vindkraftsetableringar diskuteras. Styrelsen vill veta hur denna tjänst kan vara relevant för Hudiksvall.

• Utbildning angående hur de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – påverkar oss lokala utvecklingsgrupper ska genomföras. Medlemmarna bjuds in.

Kartan visar var Bygderådet i Hudiksvalls kommun har representation i dag.

Jörgen Bengtson