BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Bygderådet söker ordförande!

Det var glest i bänkarna när Bygderådet höll sin årsstämma som hölls i Delsbo Folkets hus 14 april.

Vid årsstämman avtackades Leif Björklund efter sina två år som ordförande för föreningen.

Valberedningen hade inte fått fram någon ny ordförandekandidat, vilket vållade problem vid årsmötet. Leif Björklund ombads ställa upp som tf ordförande fram till 16 maj, då nästa Bygdeforum, alltså samrådet med kommunledningen sker, vilket han solidariskt accepterade.

Leif Björklund avtackades efter sina år som ordförande i bygderådet av Lisa Holmkvist, bygderådets sekreterare. Foto: Daniel Bertils

Till dess gav årsmötet den nyvalda styrelsen i uppdrag att tillsammans med valberedningen vaska fram ett namn. Kom med förslag!

Det här är den nyvalda styrelsen

Alla övriga ordinarie ledamöter som var för omval ställde upp ytterligare en tvåårsperiod. Därtill omvaldes suppleanter, revisorer och valberedning. Alla namnen hittar du här:  https://www.bygderadethudiksvall.se/styrelse-2/

Hur kan landsbygd bli en viktig kraft i kristider?

Det Leaderprojekt som Bygderådet initierat var uppe för diskussion på årsstämman. Kanske kan ett intressant projekt vara hur kommun och landsbygdsorganisationer kan samarbeta kring krisberedskap och använda samlingslokaler på landsbygden och andra resurser. Det som verkas saknas idag är hur-frågorna och ansvarsfrågan. 

Även andra förslag till Leaderprojekt i riktning kring samarbetsfrågor mellan kommunen – Bygdeådet – landsbygdsorganisationer är uppe för diskussion. Bygderådets styrelse och dess Leaderprojektgrupp arbetar vidare med frågan.

Bra datum att boka in:

7 maj — Förankrad i med- och motvind. Informationsmöte kring hur processerna ser ut runt vindkraftsetableringar. Hur kan lokalbefolkningens delaktighet och ställningstagande underlättas genom deltagande av neutral part? Möt Jenny Breslin från ”Hela Sverige ska leva” håller i mötet. Vi ses på på IOGT-huset på Marknadsgatan i Hudiksvall kl 18.00 7 maj.

13 maj – Workshop i Norrbo kring tomma lokaler
Kommunen och Norrbo byalag bjuder in till möte för att diskutera vad man kan göra av kommunens fyra byggnader stora fastighet där gamla skolan, nedlagda förskolan, den snart nedlagda restaurangen har huserat. Man letar efter driftiga företagare och andra människor för att skapa lokala verksamheter och nyttja lokalerna på ett bra sätt. Kan bli en modell för hur vi i bygderna ska kunna arbeta när vi har tomma eller underutnyttjade lokaler hemma hos oss. Mötet sker 13/5 kl 18-20.30 i fd restaurangen Dellengrytan vid skolan i Hålsjö.

Kommande bygdeforum tar upp äldreomsorgen

17 maj är det Bygdeforum — mötesforumet där representanter för Bygderådet möte kommunstyrelsens arbetsutskott. Det var planerat till 18 april, men är framflyttat. Då kommer frågan om de planerade nedläggningarna av äldreboenden i Näsviken och Rogsta att lyftas. Framför allt vill vi veta hur och när landsbygdsperspektivet hanterats i processen och vi har också synpunkter på hur kommunikationen kring besluten ser ut.

Daniel Bertils

Sidan uppdaterad 240425