BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Årsstämma 14 april 2024

Ordinare årsstämma med Bygderådet i Hudiksvalls kommun blir – som medlemmarna har fått information om tidigare – söndag 14 april 2024 klockan 18 på Folkets hus Delsbo.

Som vanligt är det sedvanliga förhandlingar, som hör till Bygderådets årsstämma. Föredragningslistan är enligt stadgarna nedan.

Det mest intressanta brukar vara val, förutom att styrelsen hoppas få ansvarsfrihet….

Leif Björklund har aviserat att han vill avgå som ordförande. Men det är också enda avsägelse, som styrelsen fått information om. Ordförande, ersättare, revisorer och valberedning väljs på ett år. Ledamöter väljs på två år, med hälften av ledamöterna uppe till omval varje år, på årets stämma Jörgen Bengtson, Daniel Bertils, Ida Danielsson, Lisa Holmberg och Bengt Åke Nilsson.

Den som vill komma med förslag till valberedningen är välkommen att höra av sig till sammankallande Peter Weider, mobil 072-564 10 15 och mejl peterweider5@gmail.com, och/eller Agneta Bengtson, mobil 072-160 21 00 och mejl agneta@langvind.com.

När årsberättelsen är underskriven, kommer den på vår webbplats under Årsberättelse.

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmofunktionärer
a.  stämmoordförande
b.  stämmosekreterare
c.  protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd 
4. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsansvarig
10. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
11. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
12. Val av ordförande
13. Val av ledamöter i styrelsen
14. Val av ersättare i styrelsen
15. Fastställande av antal revisorer och ersättare
16. Val av revisor och ersättare
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18. Val av valberedning och ordförande för valberedningen
19. Styrelseförslag
20. Motioner
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutning

Text och foto:
Jörgen Bengtson