BYGDERÅDET HUDIKSVALL

BYGDERÅDET HUDIKSVALL

Leader Hälsingebygden ger stöd

Vad finns det för möjligheter för föreningar och företag i Hudiksvalls kommun att få ekonomiskt stöd för landsbygdsutveckling?
Många!

I går gav Leader Utveckling Hälsingebygden svar på vad man kan söka för bidrag för, både för lokala utvecklingsgrupper i Bygderådet i Hudiksvalls kommun och för andra föreningar och företag. Det finns åtskilligt att söka stöd för, berättade Susanne Wanjura, projektkoordinator för Leader Hälsingebygden. Trettiotalet intresserade var med fysiskt på Näsvikens bygdegård (sommarbild) eller digitalt via videokonferens.

Leader Hälsingebygden omfattar geografiskt alla delar av de sex hälsingekommunerna, även Hudiksvalls stad, samt östra Härjedalen. Varje Leaderområde har sina övergripande mål. För Hälsingebygden är dessa att öka samverkan, förbättra hälsan, behålla eller öka antalet invånarna, stärka kompetensutvecklingen samt behålla eller utveckla arbetstillfällen.

Det går bra att söka för
– investeringar som utvecklar bygden och är till nytta för många människor i bygden;
– projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet;
– hållbara projekt som skapar värden eller verksamheter som finns kvar även efter projekttidens slut;
– personal som arbetar i projektet;
– övriga utgifter som köpta tjänster, resor, marknadsföring etc;
– samtliga utgifter ska bidra till utvecklingen.

Det går även bra att söka för förstudier. Här är dock stödbeloppet maximerat till 150 000 kronor.

Det finns några begränsningar för projekt. Leader ger inte stöd till löpande verksamhet och inte heller till konkurrerande verksamhet. En annan begränsning är att privatpersoner inte kan söka stöd.

Projekten kan vara under kort eller lång tid, omfatta lite eller mycket pengar i projektstöd.

– Det är bra att ha 20 procent i kassan när man söker stöd, sa Susanne Wanjura, eftersom det tar tid att få beviljade pengar och sista betalningen kommer först efter slutredovisning.

Ett projekt, som får bidrag, ska generera bevarad sysselsättning, nya produkter, nya tjänster (till exempel inom besöksnäring), nya möteplatser, nya fritids- och kulturverksamheter, nya besökare (till exempel inom besöksnäring), utbildningstillfällen eller nya servicelösningar.

Hur går det då till att söka projekt?
1. Ta kontakt med Leaderkontoret i Bollnäs, adress Heden 124, 070-180 38 86, info@utvecklinghalsingebygden.se och leaderhalsingebygden.se.
2. Gör ett kort sammanfattning över projektidén.
3. Ta hjälp av material om Leader och Utveckling Hälsingebygden, som finns på lokala och nationella webbplatser.
4. I ansökan, tänk syfte-mål-aktiviteter-budget-långsiktighet.
5. Styrelsen för Leader Utveckling Hälsingebygden (LAG) godkänner eller avslår en ansökan.
6. Definitivt beslut fattar Jordbruksverket, som fördelar pengarna till Leader.
7. Ansökan görs digitalt i Jordbruksverkets system.

Susanne Wanjura påminde också om att det finns många andra finansiärer för landsbygdsprojekt, till exempel Bygdegårdarnas riksförbund (Boverket beslutar), Region Gävleborg, kommunen, Länsförsäkringar Gävleborg, vissa andra försäkringsbolag, Allmänna arvsfonden, Riksantikvarieämbetet, Postkodslotteriet Hälsinglands sparbank och Iggesunds fonder.

Efter hennes presentation kom många frågor från publiken. Svaren var i korthet:
• Går bra att söka för långsiktigt projekt som är igång om projektet rör delprojekt.
• Processtiden är lång; tar cirka tre kvarts år från idé till projektstart.
• Om det blir nej i LAG, kan man inte komma tillbaka, så bolla idén med LAG före formell ansökan.
• Ett projekt kan få förskott på upp till 250 000 kronor.
• För beviljat projekt, skicka in upparbetade fakturor var tredje månad.
• Slutbetalning komme först när projektet är slutredovisat.
• Förening eller företag som får bidrag måste ha likviditet på kontot.
• Ersättning sker även för ideella timmar, numera höjt till 360 kronor per timme.

Jörgen Bengtson
Foto: Näsvikens bygdegård facebooksida

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *